Çalışan Adayı Verilerinin İşlenmesi Aydınlatma Metni

Çalışan Adayı Verilerinin İşlenmesi Aydınlatma Metni

1. GİRİŞ
İşbu aydınlatma metni ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) 10. maddesi çerçevesinde, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin ilgili kişiler aydınlatılmaktadır. Bu kapsamda Şirketimiz tarafından kişisel veri sahiplerine kişisel verilerinin elde edilmesi sırasında Şirketimizin kimliğini, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceğini, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile kişisel veri sahibinin Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında sahip olduğu haklarla ilgili aydınlatma yapılmaktadır.

2. VERİ SORUMLUSU
6698 sayılı Kanun uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak DeltaPV İlaç Danışmanlık Sağlık Ürün ve Hiz. Tic. A.Ş. (“Şirket” veya “DeltaPV”) tarafından işbu Aydınlatma Metninde açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ
Kişisel verileriniz, sizinle olan ilişkimiz kapsamında aşağıdaki tabloda belirtilen amaçlar ile benzer amaçlarla ve 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde doğru ve güncel, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun; belirli, açık ve meşru amaçlar güderek; amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde yurtiçinde ve yurtdışında işlenebilecektir:
Çalışan adayı/stajyer/öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması.
Kişisel verilerinizin Şirket tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere https://www.deltapv.com/ internet sitesinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikamızdan ulaşabilirsiniz.

4. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI
Toplanan kişisel verileriniz; açık rızanıza istinaden veya Kanun’da belirtilen şartlar çerçevesinde yurt içinde ve yurt dışında işbu Aydınlatma Metnine uygun olarak yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, ruhsat/izin sahibine, ruhsat/izin sahibinin anlaşmalı olduğu 3.firmalara, ruhsat/izin sahibinin lisansörü veya global merkezine, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişi veya kuruluşlar ile üçüncü kişilere aktarılabilecektir.

5. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE BUNLARA İLİŞKİN HUKUKİ SEBEPLER
Kişisel verileriniz, Şirket tarafından yukarıda yer verilerin amaçlar doğrultusunda sözleşmenin kurulması veya ifası ya da Şirketimizin meşru menfaatinin bulunması hukuki sebeplerine dayalı olarak sözlü, fiziki ve/veya elektronik ortamlarda toplanabilmekte ve işbu Aydınlatma Metninde belirtilen şekilde işlenmektedir.

6. KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ
Kanun’un 11. maddesi kapsamında kişisel veri sahipleri olarak aşağıdaki tabloda belirtilen haklara sahipsiniz; bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi Şirketimize iletmeniz durumunda Şirket niteliğine göre talebinizi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır (Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır):

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme; işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.